Όροι Χρήσης

 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ/ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WWW.ZORBAS.COM.CY

(«οι Όροι»)

Αυτή η Ιστοσελίδα/Διαδικτυακός χώρος ανήκει και διατηρείται από την A. Ζορπάς & Υιοί ΛΤΔ. Η χρήση και η πρόσβαση των σελίδων του A. Ζορπάς & ΥΙΟΙ ΛΤΔ υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας / Διαδικτυακού Χώρου συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

Όλες οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα/Διαδικτυακό Χώρο συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, όλων των πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, μουσικής, ήχου, φωτογραφίες, γραφικά και τα μηνύματα βίντεο, η επιλογή και η διάταξη αυτών, και όλοι οι κώδικες (source codes), συλλογές λογισμικό και άλλο υλικό ανήκει ή διαχειρίζεται η A. Ζορπάς & ΥΙΟΙ ΛΤΔ (στο εξής "Ζορπάς"), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα/Διαδικτυακό Χώρο συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε αλλιώς, επεξεργαστείτε, τροποποιήσετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύστε, παρουσιάσετε, διανέμετε, αποθηκεύσετε, μεταδώσετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά, διαδώσετε σε οποιαδήποτε μορφή ή να χρησιμοποιήσετε το υλικό και τα εμπορικά σήματα χωρίς τη ρητή άδεια της Ζορπάς ή των σχετικών τρίτων μερών/συνεταίρων της Ζορπάς.

 

2. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας/Διαδικτυακού Χώρου: Όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα/Διαδικτυακό Χώρο της Zorbas.com.cy ανήκει αποκλειστικά στη Ζορπάς. Περιεχόμενο από την ιστοσελίδα Zorbas.com.cy δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να αξιοποιείται για οποιοδήποτε εμπορικό και μη ιδιωτικό σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Ζορπάς.

3. Αποποίηση ευθύνης:

Διαβάστε προσεκτικά διότι η διάταξη αυτή αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ζορπά, όταν χρησιμοποιείται αυτή η Ιστοσελίδα / Διαδικτυακός Χώρος. Παρά το γεγονός ότι, η Ζορπάς έχει δεσμευτεί στην παροχή ακριβής και έγκαιρης ενημέρωσης, το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας / Διαδικτυακού Χώρου μπορεί να μην είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο και μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Ζορπάς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αποζημίωση σε όσους χρησιμοποιούν αυτή την Ιστοσελίδα/Διαδικτυακό Χώρο, για οποιαδήποτε ζημιά ή/και απώλεια ή έξοδα που

απορρέουν ή/και θα επισυμβούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο/α ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, οικονομική απώλεια, απώλεια φήμης και / ή ζημιά που θα μπορούσε να είναι εύλογα προβλέψιμη. Δεν αποδεχόμαστε επίσης ευθύνη από ζημιές που ενδέχεται να προκύπτουν από τις αλλαγές στο διαδικτυακό τόπο από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα. Η Ζορπάς δεν θα είναι υπεύθυνη, σε σύμβαση, δυνάμει αστικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αμέλειας), σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με άλλο τρόπο, ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα/Διαδικτυακό Χώρο για κάθε: (i) οικονομική ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την απώλεια των εσόδων, τα κέρδη, τις συμβάσεις, τις επιχειρήσεις ή προσδοκώμενων κερδών ή (ii) απώλεια εμπορικής εύνοιας ή φήμης ή (iii) ειδικά ή έμμεση ή επακόλουθη (consequential) ζημιά. H Ζορπάς δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε τεχνική βλάβη του διαδικτύου ή/και της Ιστοσελίδας/Διαδικτυακού Χώρου ή οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά σε χρήστες ή στον εξοπλισμό τους ως αποτέλεσμα από ή σε σχέση με την χρήση της Ιστοσελίδας/Διαδικτυακού Χώρου.

4. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Η Ζορπάς δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που συχνά αναφέρονται ως "προσωπικά δεδομένα" που συλλέγονται ή/και θα συλλέγονται μέσω των διαδικασιών της Ιστοσελίδας/Διαδικτυακού Χώρου. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους παρόντες όρους. Η Ζορπάς θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της και χρηστών της Ιστοσελίδας/Διαδικτυακού Χώρου ή/και οποιαδήποτε σχετικής εφαρμογής όπως αυτά θα παραχωρηθούν κατόπιν συγκατάθεσης τους και θα τηρεί αρχείο με τα εν λόγω δεδομένα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών αυτών. Η Ζορπάς ουδέποτε αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα ή/και τα στοιχεία που της παραχωρούνται ή/και δηλώνονται σε τρίτα πρόσωπα εκτός κι αν έχει δοθεί, η ρητή σας συγκατάθεση προς τούτο ή εάν το επιβάλει η νομοθεσία ή/και οι αρμόδιες κυβερνητικές και μη αρχές .Η Ζορπάς σας γνωστοποιεί και σας πληροφορεί δια της παρούσας ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προς τούτο δε με την εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρμογής ή με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα/Διαδικτυακού Χώρου παρέχετε, τη ρητή συγκατάθεση σας, είτε αυτή είναι ρητή για σκοπούς επικοινωνίας, είτε αυτή τεκμαίρεται ότι υφίσταται για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων του πελάτη από την Ζορπάς για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους και για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών

της. Για τους σκοπούς ή/και στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας/Διαδικτυακού Χώρου, η Ζορπάς θα σας ζητήσει να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, πριν από την εγγραφή ή/και τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εφαρμογής και των παρόντων Όρων. Σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου Νόμο) Ν.138(Ι)/2001, έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην Ζορπάς και καταβολής σχετικού τιμήματος και να ζητήσετε τη διόρθωση μη ορθών στοιχείων που σας αφορούν. Σύμφωνα δε με το άρθρο 13 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου Νόμο) Ν.138(Ι)/2001 έχετε δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Πρόσβαση στο Διαδικτυακό Χώρο:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας My Bakery Club μέσω Ιστοσελίδας/Διαδικτυακού Χώρου (i) αν είστε ήδη κάτοχος κάρτας My Bakery Club να δημιουργήσετε και να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό στο www.zorbas.com.cy και να έχετε/εισάγετε μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης και τον αριθμό της My Bakery Club κάρτας σας (ii) αν είστε ήδη χρήστης της εφαρμογής για smartphones My Bakery Club («η Εφαρμογή»), θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο www.zorbas.com.cy και έχετε/εισάγετε την ίδια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στην εν λόγω Εφαρμογή.
 Με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα/Διαδικτυακό Χώρο της Ζορπάς θα έχετε την ευκαιρία να βλέπετε τα βραβεία, τις συναλλαγές, το υπόλοιπό σας και να λάβετε ειδοποιήσεις όπως εσείς συμφωνείτε με την πάροδο του χρόνου. Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα/Διαδικτυακό Χώρο ανεπιφύλακτα συμφωνείτε με την Πολιτική Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της My Bakery Club Εφαρμογής και Κάρτας και των Όρων και Προϋποθέσεων της My Bakery Club Εφαρμογής και Κάρτας.

6. Αλλαγές στη Πολιτική:

Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας/Διαδικτυακού Χώρου, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Μπορεί να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή / και τους όρους χρήσης από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιευτούν άμεσα στην ιστοσελίδα και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους της πολιτικής κατά την πρώτη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μετά τις αλλαγές.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Η Ιστοσελίδα/Διαδικτυακός Χώρος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους ( "Δικτυακοί τόποι Τρίτων"). Η Ζορπάς δεν έχει καμία επιρροή ή έλεγχο σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες τρίτων, εκτός αν δηλώνεται ρητά και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι υπεύθυνη για και δεν εγκρίνει οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτων ή τη διαθεσιμότητά τους ή το περιεχόμενό τους.

8. Μη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις:

Μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις από οποιονδήποτε χρήστη, παρέχει το δικαίωμα στη Ζορπάς να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της και να απαιτήσει αποζημίωση, εφόσον κρίνει ότι τα συμφέροντα της είχαν καταστραφεί.

9. Εκτελεστότητα:

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται ή / και κηρυχτεί ως μη εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα επηρεάσει την εφαρμογή ή / και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο:

 

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους Κυπριακούς Νόμους και αποκλειστική δικαιοδοσία αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με αυτά έχουν τα αρμόδια Κυπριακά Δικαστήρια.

11. Δήλωση:

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας / Διαδικτυακού Χώρου, δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε τους παρόντες Όρους, τους Όρους και Προϋποθέσεις της My Bakery Club Εφαρμογής και Κάρτας, της Πολιτική Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της My Bakery Club Εφαρμογής και Κάρτας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

12. Επικοινωνία με Ζορπά:

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διορθωθούν ή τροποποιηθούν τα στοιχεία του από το αρχείο της Ζορπάς ή να ακυρώσει την My Bakery Club και να διαγραφούν στοιχεία από το αρχείο της Ζορπάς ή έχετε οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected] ή καλώντας στο 80000600

 

Terms and conditions of using

the Website/Portal of Zorbas.com.cy

(“the Terms”)

This Website/Portal is owned and maintained by A. ZORBAS & SONS LTD. The use and access of pages of A. ZORBAS & SONS LTD Web Site is subject to the terms and conditions set out below. By using this Website/Portal you agree to be legally bound by these terms and conditions and the Privacy Policy.

1. Intellectual Property Rights:

All the information on this Website/Portal including all images, all information, data, text, music, sound, photographs, graphics and video messages, the selection and arrangement thereof, and all source code, software compilations and other material is owned by or licensed to A. ZORBAS & SONS LTD (hereinafter “Zorbas”), except as otherwise indicated. By accessing the Website/Portal you agree that you will not otherwise copy, edit, vary, reproduce, publish, display, distribute, store, transmit, commercially exploit, disseminate in any form whatsoever or use the material and the trademarks without Zorba’s express permission or the relevant third party partner of Zorbas.

2. Website/Portal Content:

All content published on the Zorbas.com.cy domain belongs exclusively to Zorbas. Content from Zorbas.com.cy web site shall not be used or exploited for any commercial and non-private purposes without the prior written consent of Zorbas.

3. Disclaimer of liability:

Read carefully since this provision excludes or limits the liability of Zorbas when this Website/Portal is used. Although, Zorbas is committed in providing accurate and timely information, the content of this Website and/or the Portal may not be accurate, complete or current and may include technical inaccuracies or typographical errors. Decisions based on information contained in our site are your sole responsibility. Zorbas shall in no way be deemed responsible to indemnify persons using this Website/Portal, for any damage and /or loss and or expenses that were occurred and /or will occur to any person/s as a result of the use of such information including amongst other things, economic loss, loss of reputation and/ or damage that could have been reasonably foreseeable. We also shall accept no liability from damages that may incur from changes made to the website by unauthorised third persons. Zorbas will not be liable, in contract, tort (including, without limitation, negligence), under statute or otherwise, as a result of or in connection with the Website/Portal, for any: (i) economic loss (including, without limitation, loss of revenues, profits, contracts, business or anticipated savings); or (ii)

loss of goodwill or reputation; or (iii) special or indirect or consequential loss. Zorbas accepts no responsibility for any technical failure of the internet and/or the Website and/or the Portal or any damage or injury to users or their equipment as a result of or relating to their use of the Website and/or the Portal.

4. Processing of Personal Data and Privacy Policy:

Zorbas is committed in protecting and using in the appropriate way the personal information, often referred to as "personal data" which are collected and /or will be collected through the Website and/or Portal of Zorbas. The management and protection of personal data is governed by the provisions of the current legislation regarding the protection of personal data and the present terms. Zorbas will process any personal data of its customers and users of its Website and/or Portal and/or any related Applications as you will provide them upon your consent and will keep records of such data, taking at the same time every necessary measure in order to safeguard the preservation of confidentiality of such information. Zorbas never discloses personal information and/or data which the Company was provided with and/ or declared to third parties unless you have given your express consent to do so or if imposed by law and / or the competent governmental and non-governmental authorities. Zorbas hereby notifies and informs you that the processing of such data on its behalf will take place for communication reasons, marketing, statistical or historical, as well as for the purposes of improving the services provided, and to that end by installing any Applications or visiting our Website/Portal you provide your full consent be it explicit for communication purposes, or is presumed to exist for any processing of customer data from Zorbas for statistical or historical reasons and to improve the services provided. For the purposes and/or in the context of the Portal, Zorbas will ask you to provide certain personal data, before registration with and/or use of an Application by you, in accordance with any the relevant Terms and Conditions of the Application and the present Terms and Conditions. According to the Processing of Personal Data (Protection of Individual) Law N.138 (I) / 2001, you have the right to access and correction on your personal data upon applying to Zorbas and upon paying a fee as well as request the correction of incorrect information which concern you. According to Article 13 of the Processing of Personal Data (Protection of Individual) Law N.138 (I)/ 2001, you have the right to object to the processing of your personal data.

5. Portal Access:

In order to access your My Bakery Club account through the portal (i) if you are already a My Bakery Club card holder you need to create and register for an account at www.zorbas.com.cy and have/insert a valid email address, a password and the number of your My Bakery Club card (ii) if you are already a My Bakery application for smartphones user you will need to sign up for an account at www.zorbas.com.cy. and have/insert the same credentials as the ones you used when registered on the application (same valid email address and password).

By inserting your information on Zorbas’ Website/Portal you will have the opportunity of viewing your awards, spend transactions, balance and receive notifications as you agree from time to time. By accessing the Website/Portal you unconditionally agree to the Privacy Policy of the My Bakery Club Application and Card as well as the Terms and Conditions of the My Bakery Club Application and Card.

6. Policy changes:

By using this Website/Portal you agree to the present Terms. We may amend this privacy policy and/or the terms of use from time to time. Any changes will be immediately posted on the Website and you are deemed to have accepted the terms of the Policy on your first use of the Website following the alterations.

7. Link to third parties:

The Website/Portal may contain links to websites operated by third parties (“Third Party Websites“). Zorbas does not have any influence or control over any such Third Party Websites unless expressly stated and, unless otherwise stated, is not responsible for and does not endorse any Third Party Websites or their availability or contents.

8. Non-compliance with the terms and conditions:

Non-compliance with these terms and conditions by any user, grants the right to Zorbas to take all necessary measures and to take all necessary actions to protect its rights and claim damages where it considers that its interests were damaged.

9. Enforceability:

In case that any term or condition of use of this website is made and/or declared as unenforceable this will not affect the application and/or enforceability of the remaining terms and conditions.

10. Governing Law:

These Terms and the Privacy Policy are governed by Cyprus law, and exclusive jurisdiction on any matter relating to them will have the proper Cyprus Courts.

11. Declaration:

By using the Website/Portal you declare that you agree and accept the present Terms, the Terms and Conditions of the My Bakery Club Application and Card, our Privacy Policy of the My Bakery Club Application and Card and the processing of your personal data.

12. Contact Zorbas:

In the case which you wish to correct or modify the data on the records of Zorbas or cancel My Bakery Club and delete data from the records of Zorbas or have any enquiries you can do so by sending an email to [email protected] or by calling at 80000600.