Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

ΕΦΑΡΜΟΓΗ MY BAKERY CLUB

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η Εφαρμογή και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Η παρούσα Εφαρμογή («η Εφαρμογή») έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί και διατηρείται από ή για λογαριασμό της Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ («Ζορπάς» ή «Εμείς» ή «η Εταιρεία»). Η Ζορπάς δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που συχνά αναφέρονται ως "προσωπικά δεδομένα" που συλλέγονται ή/και θα συλλέγονται μέσω των διαδικασιών της My Bakery Club. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους παρόντες όρους. Η Ζορπάς θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της όπως αυτά θα παραχωρηθούν κατόπιν συγκατάθεσης τους και θα τηρεί αρχείο με τα εν λόγω δεδομένα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απόρρητου των πληροφοριών αυτών. Η Ζορπάς ουδέποτε αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα ή/και τα στοιχεία που της παραχωρούνται ή/και δηλώνονται σε τρίτα πρόσωπα εκτός κι αν έχει δοθεί, η ρητή σας συγκατάθεση προς τούτο ή εάν το επιβάλει η νομοθεσία ή/και οι αρμόδιες κυβερνητικές και μη αρχές .Η Ζορπάς σας γνωστοποιεί και σας πληροφορεί δια της παρούσας ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους της θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο και για το σκοπό αυτό με την εγκατάσταση της Εφαρμογής ή με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της Ζορπάς («η Ιστοσελίδα») παραχωρείτε την πλήρη συγκατάθεσή σας είτε ρητή για λόγους επικοινωνίας, ή τεκμαίρεται ότι υπάρχει, για κάθε επεξεργασία των δεδομένων των πελατών από τη Ζορπά για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τους σκοπούς ή / και στο πλαίσιο της Εφαρμογής, η Ζορπάς θα σας ζητήσει να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, πριν από την εγγραφή ή/και τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εφαρμογής («οι Όροι») και της παρούσας Πολιτικής περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2. Το Νομικό Πλαίσιο: Σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου Νόμο) Ν.138(Ι)/2001, έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην Ζορπάς και καταβολής σχετικού χρηματικού τιμήματος και να ζητήσετε τη διόρθωση μη ορθών στοιχείων που σας αφορούν. Σύμφωνα δε με το άρθρο 13 του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου Νόμο) Ν.138(Ι)/2001 έχετε δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ένα από τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σας στο Σχεδίου Ανταμοιβής Πελατών My Bakery Club είναι ότι με βάση αυτά που αναφέρονται πιο πάνω, είναι ότι η Ζορπάς δύναται να αξιοποιεί κάποιες από τις προσωπικές σας πληροφορίες για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με προσφορές, δώρα και εκπτώσεις και όπως εσείς συμφωνείτε.

3. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγονται και πώς συλλέγονται:

3.1. Πληροφορίες που παρέχετε μέσω του Google Play, Apple Store και Windows Store τη στιγμή που θα εγγράψετε ένα λογαριασμό με τα πιο πάνω και όταν παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες στα παραπάνω καταστήματα ή/και μέσω της Ιστοσελίδας (Zorbas.com.cy).

3.2. Πληροφορίες που μπορεί να παραχωρήσετε, εάν θέλετε να λάβετε μέρος σε κάποια προωθητική ενέργεια ή διαγωνισμό της Εφαρμογής· εάν λάβετε μέρος σε τέτοια προωθητική ενέργεια ή διαγωνισμό θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιες προσωπικές πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω προωθητικής ενέργειας ή του εν λόγω διαγωνισμού.

3.3. Πληροφορίες που παρέχετε όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα στην Εφαρμογή: αν συμμετάσχετε σε τέτοια έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω έρευνας.

3.4. Τις επαφές σας (contacts) ·

3.5. Τη μοναδική ταυτότητα της συσκευή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του πελάτη·

3.6. Το ιστορικό περιήγησης σας·

3.7. Παιχνίδια: αν εγγραφείτε για να παίξετε ένα παιχνίδι μέσω της Εφαρμογής θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παιχνιδιού·

3.8. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email) επικοινωνίας: Χρησιμοποιούμε beacons στο email μας για να παρακολουθείτε τις εκστρατείες μάρκετινγκ μας. Διατηρούμε επίσης αρχείο με την επικοινωνία που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ή να μην λαμβάνετε.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

4.1. σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει, όπως εφαρμογές και συνδρομές στην Εφαρμογή·

4.2. σας ενημερώνουμε αν έχετε κερδίσει ένα βραβείο ή ένα διαγωνισμό ή μια προωθητική ενέργεια·

4.3. ελέγχουμε ή βελτιώνουμε την απόδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της παρούσας Εφαρμογής·

4.4. ελέγχουμε τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Εφαρμογής, εφαρμόζουμε τα νομικά μας δικαιώματα και προστατεύουμε την ασφάλεια τρίτων·

4.5. σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό ή ειδικές προσφορές για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου μας.

4.6. Αν μας ζητηθεί ή υποχρεούμαστε από οποιοδήποτε νόμο ή πλαίσιο ή άλλα κανονιστική ή κυβερνητική αρχή.

4.7. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι παρέχοντάς μας τις προσωπικές σας πληροφορίες, συναινείτε: (α) στο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για τον οποίο έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας (β) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Με ποιο μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

5.1. Προγραμματιστές Εφαρμογής: οι Προγραμματιστές της  Εφαρμογής μας ενδέχεται να προβάλουν τις προσωπικές σας πληροφορίες για νόμιμους και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια αναβάθμισης ή/και ελέγχου της Εφαρμογής.

5..21. Αντιπροσώπους: χρησιμοποιούμε τρίτους ως αντιπροσώπους μας για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών για λογαριασμό μας, όπως για παράδειγμα, την οργάνωση και τη διαχείριση διαγωνισμών, προσφορών, ερευνών, δημοσκοπήσεων, ή ανάλυση δεδομένων.

5.3. Υπηρεσίες Ανάλυσης Δεδομένων: μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics ή άλλες υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων για συλλέξουμε και να αναλύσουμε ανώνυμα ποιες σελίδες της Εφαρμογής εμφανίζονται και για πόσο και ποιοι σύνδεσμοι ακολουθούνται, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε περισσότερο περιεχόμενο που είναι ενδιαφέρον προς εσάς.

6. Αποθήκευση των Πληροφοριών: Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές που ανήκουν και διατηρούνται από ή για λογαριασμό της Ζορπά.

7. Σύνδεσμοι από άλλες ιστοσελίδες: Η Εφαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει σύνδεσμο προς άλλους δικτυακούς τόπους και τέτοιες διαφημίσεις από τρίτους μπορεί να εμφανιστούν στην Εφαρμογή μας. Η Ζορπάς δεν έχει καμία επιρροή ή έλεγχο σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες τρίτων, εκτός αν δηλώνεται ρητά και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι υπεύθυνη για και δεν εγκρίνει οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτων ή τη διαθεσιμότητά τους ή το περιεχόμενό τους.

8. Όριο Ηλικίας: Για να συμμετάσχει πελάτης στο πρόγραμμα της My Bakery Club θα πρέπει να είναι 18 ετών και άνω.

9. Αλλαγές στη Πολιτική: Με τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Εφαρμογής. Μπορεί να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή / και τους όρους χρήσης από καιρό σε καιρό. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιευτούν άμεσα στην ιστοσελίδα και θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους της πολιτικής κατά την πρώτη χρήση της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής μετά τις αλλαγές.

10. Ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Εφαρμογή και τις πληροφορίες που έχουμε για σας: Αν έχετε οποιεσδήποτε γενικές ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Εφαρμογή ή τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για σας και πώς να το χρησιμοποιούνται, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο [email protected] ή καλώντας στο 80000600.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τους Κυπριακούς Νόμους και αποκλειστική δικαιοδοσία αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με αυτά έχουν τα αρμόδια Κυπριακά Δικαστήρια.

12. Δήλωση: Με τη χρήση της Εφαρμογής και την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων της χρήσης της Εφαρμογής δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

My Bakery Club Application for smart phones

PRIVACY POLICY

1. The Application and protection of your personal data: The present application (“App”) has been developed and is operated and maintained by or on behalf of A. Zorbas & Sons Ltd (“Zorbas” or “We” or “Company”). Zorbas is committed in protecting and using in the appropriate way the personal information, often referred to as "personal data" which are collected and /or will be collected through the My Bakery Club procedure(s). The management and protection of personal data is governed by the provisions of the current legislation regarding the protection of personal data and the present terms. Zorbas will process any personal data of its customers and users of its website and App as you will provide them upon your consent and will keep records of such data, taking at the same time every necessary measure in order to safeguard the preservation of confidentiality of such information. Zorbas never discloses personal information and / or data which the Company was provided with and/ or declared to third parties unless you have given your express consent to do so or if imposed by law and / or the competent governmental and non-governmental authorities. Zorbas hereby notifies and informs you that the processing of such data on its behalf will take place for communication reasons, marketing, statistical or historical, as well as for the purposes of improving the services provided, and to that end by installing the App or visiting our website (“Website) you provide your full consent be it explicit for communication purposes, or is presumed to exist for any processing of customer data from Zorbas for statistical or historical reasons and to improve the services provided. For the purposes and/or in the context of the App, Zorbas will ask you to provide certain personal data, before registration with and/or use of the App by you, in accordance with the relevant Terms and Conditions of the App and the present Privacy Policy.

2. The legal framework: According to the Processing of Personal Data (Protection of Individual) Law N.138 (I) / 2001, you have the right to access and correction on your personal data upon applying to Zorbas and upon paying a fee as well as request the correction of incorrect information which concern you. According to Article 13 of the Processing of Personal Data (Protection of Individual) Law N.138 (I)/ 2001, you have the right to object to the processing of your personal data. One of the benefits of your participation in the benefits program My Bakery Club is that in accordance with these mentioned above, is that Zorbas may utilize some of your personal information in order to provide you with the best possible updates on offers, gifts and discounts and as you agree.

3. Types of information we collect and how:

3.1. Information you provide via Google Play, Apple Store and Windows Store once you register an account with the above and provide specific information to the above stores and/or through our Website at Zorbas.com.cy.

3.2. Information you may provide if you wish to enter into a promotion or competition in the App: if you enter into such promotion or competition we will use the such personal information in accordance with the terms of the promotion or the competition in place.

3.3. Information you provide when you participate in a survey in the App: if you participate into such survey we will use the such personal information in accordance with the terms of the survey in place.

3.4. Your unique device and customer identifiers;

3.5. Games: if you register to play a game through the App we will use your personal information in accordance with the terms and conditions of the game.

3.6. Email communications: We use beacons in our email to track our marketing campaigns. We also keep a record of what communications you have selected to receive or not to receive.

4. How we use the information we collect:

4.1. provide you with services or information that you have requested or products or services that you have ordered, such as Apps and subscriptions to App;

4.2. inform you if you have won a prize or a competition or a promotion;

4.3. monitor or improve the performance of and products and services available through this App;

4.4. monitor compliance with our terms and conditions of use of the App, enforce our legal rights and protect the safety of other third parties;

4.5. send you promotional materials or special offers on our behalf or on behalf of our group companies.

4.6. If we are required or obliged to do so by any law or framework or other regulatory or governmental authority.

4.7. P L E A S E N O TE that by providing us your personal information, you consent to us: (a) processing your information as set out in this Privacy Policy and in any other manner you expressly consent to; (b) processing your personal data.

5. Who we may share your personal information with:-

5.1. App Developers: our App Developers may be able to view your personal information for legitimate and only for specific reasons for example, during the upgrading and/or monitoring the Application.

5.2. Agents: we use third parties as our agents to perform certain functions on our behalf as for example, organizing and managing competitions, promotions, surveys, polls, data analysis.

5.3. Third Party Analytics Services: we may use the Google Analytics, or other analytics services to anonymously collect and analyse which pages of the App are viewed and for how long and which links are followed, so that we can provide more content which is of interest to you.

6. Storage of Information: The information and personal data collected through the App are stored on servers which are owned and maintained by or on behalf of Zorbas.

7. Other website links: The App may contain link to other websites and we may display such advertisements from third parties in our App. Zorbas does not have any influence or control over any such Third Party Websites unless expressly stated and, unless otherwise stated, is not responsible for and does not endorse any Third Party Websites or their availability or contents.

8. Age Limit: For a Customer to be able to participate to the benefits program of the My Bakery Club he/she must be 18 years old and above.

9. Policy changes: By using this App you agree to the terms of this Privacy Policy and our terms and conditions of use. We may amend this Privacy Policy and/or the terms of use from time to time. Any changes will be immediately posted on the Website and you are deemed to have accepted the terms of the Policy on your first use of the Website following the alterations.

10. Questions about this App and the information we hold about you: if you have any general questions about this App or the information we have collected about you and how we use it, you can do so by sending an email to [email protected] or by calling at 80000600.

11. Governing Law: This Privacy Policy is governed by Cyprus law, and exclusive jurisdiction on any matter relating to them will have the proper Cyprus Courts.

12. Declaration: By using the App and accepting the terms and conditions of use of the App you declare that you agree with the present Privacy Policy and to the processing of your personal data.